Transfologia

És la disciplina que s’encarrega de l’estudi i el desenvolupament dels processos de transformació en indiviudus i societats. Es basa en la interacció de les facultats superiors, els sentits interns i les tres grans forces de transformació: Pensar, Sentir i Actuar.

Facultats Superiors

Ens permeten la percepció suprasensible, és a dir més enllà dels sentits

Imaginació
Intuïció
Inspiració

Sentits interiors

Són el sentits que ens permeten percebre l’exterior i fer-ne representacions internes.

Sentit del Moviment
Sentit de l’ Orientació
Sentit del JO aliè
Sentit de la Vida
Sentit de la Calor
Sentit de la Paraula
Sentit Intel.lectiu

Les Tres forces de transformació

Aquestes forces es corresponen amb els tres dominis funcionals del cos: neurosensorial, rítmic i metabòlic-motor.

Pensar
Sentir
Actuar